Kolorowe diamenty mo?na kupi?

mult-color-semi-precious-gemstone-silver-rings-120

Oprócz bieli, diamenty s? równie? w odcieniach ?ó?tym, br?zowym, czerwonym, fioletowym, niebieskim i zielonym. Kolor mo?e by? naturalne lub sztuczne. Naturalne diamenty fantazyjne kolorowe uzyska? ich zabarwienie na ró?ne sposoby. Kolor mo?e by? ze wzgl?du na elementy obecne w kamieniach, takich jak azot, który wytwarza ?ó?ty diament ?ladowe. Diament móg? zosta? nara?ony na promieniowanie w czasie jego powstania; zielone diamenty s? przyk?adem klejnotów dotkni?tych przez promieniowanie. Wtr?cenia, uwa?any za niepo??dane w postaci bezbarwnego kamienia, cz?sto przyczyniaj? unikalne d?wi?ki i ciekawe b?yski koloru w fantazyjny kolorowy diament. Jest mo?liwe, aby wzmocni? lub zmieni? kolor naturalny diament. Fantazyjne kolorowe diamenty s? coraz bardziej popularne, wi?c gemologists opracowali sposoby tworzenia niedrogie wersje za pomoc? ciep?a i promieniowania obróci? br?zowe i ?ó?te diamenty w kolorowe show-korkami, w przyst?pnej cenie. Zabiegi umo?liwi? wi?cej konsumentów posiada? te ?ywe diamenty, poniewa? wi?kszo?? naturalnych kolorowe diamenty s? rzadkie i drogie. Najlepiej jest zak?ada?, ?e ka?da przyst?pne fantazyjny kolor diamentu zosta? potraktowany w jaki? sposób. Je?li s? pytania co do pochodzenia kamieniem, poprosi? o certyfikat laboratorium w celu sprawdzenia jego autentyczno?ci. Je?li kolorowy diament jest oferowana okazyjnej cenie, to mo?na bezpiecznie za?o?y?, ?e kolor jest syntetycznym. Nieuczciwi sprzedawcy cz?sto stosuj? pow?oki do maskowania lub poprawi? prawdziwy kolor diamentu. Pow?oki te mog? by? usuwane przez ?cieranie lub czyszcz?cych. Napromieniowanie, a nast?pnie wysokiej obróbce cieplnej, s?u?y do konwersji br?zowe i ?ó?te diamenty w fantazyjnych kolorach takich jak ziele?, jaskrawe ?ó?cie, b??kity, fiolety, czerwienie i inne kolory. Ta zmiana koloru jest zazwyczaj sta?e, ale mog?aby mie? wp?yw wysokiej temperatury, je?li jest u?ywana podczas ustawiania napraw. High Pressure Leczenie High Temperature (HPHT) zosta? po raz pierwszy u?yty, aby w??czy? niskich cenach diamentów ?ó?tawe do fantazyjnych kolorowych kamieni szlachetnych, ale jest równie? stosowany w celu przekszta?cenia ich w zupe?nie bezbarwnych diamentów, które mog? by? sprzedawane za znacznie wy?sz? cen?. Niektóre firmy twierdz? HPHT nie jest sztuczny zabieg w ogóle, nazywaj?c j? technik?, która ko?czy charakter pracy rozpocz?ty. Pewno?ci? diamenty s? wystawione na dzia?anie takich warunkach w ziemi, i wtedy, gdy proces jest powtarzany w ?rodowisku cz?owieka jest trudne do wykrycia metod? analizy kostki. raporty klasyfikacji GIA wskazuje teraz, gdy zabiegi HTPT s? wykrywane przez stwierdzaj?c “HPHT wy?arzane” lub “Sztucznie napromieniowanych” w cz??ci Origins raportu. FTC wymaga ?adnych diamentów poddane HPHT by? oznaczone jako takie. Syntetyczne kolorowe diamenty s? równie? dost?pne. S? chemicznie takie same jak naturalne diamentowego, ale tworzone w laboratorium. Sekret podejmowania diamentów zosta?a odkryta w 1950 roku, kiedy to diamenty by?y syntetyzowane niemal równocze?nie. Proces ten wykorzystuje ci?nienie ponad 55000 atmosfer i 1400 ° C, plus stopionego ?elaza do konwersji grafitu do diamentu, by?y konieczne. Obecnie oko?o 80 ton syntetycznych diamentów s? produkowane Jednak niektóre firmy s? równie? produkcj? wysokiej klasy syntetycznych diamentów, a to sprawia, ?e proces w?asno?? fantazyjny kolor diamentu rzeczywisto?? dla kupuj?cych, którzy nie mog? pozwoli? sobie na zakup kamienia naturalnego. Na przyk?ad, firma o nazwie Gemesis specjalizuje si? w produkcji ?ó?ty i pomara?czowy fantazyjnych kolorowych diamentów. Kilka czynników wp?ywa na cen? kolorowych diamentów. Im rzadziej i bardziej intensywny kolor, tym bardziej, ?e diament b?dzie kosztowa?. W przeciwie?stwie do bia?ych diamentów, obecno?? lub brak wtr?ce? ma drugorz?dne znaczenie. Kolorowe diamenty maj? zaszeregowanie wszystkie swoje w?asne, i s? podzielone na kategorie: bardzo jasny, lekki, Fancy Light, fantazja, fantazja ciemne, Fancy intensywny, g??boki i Fancy Fancy Vivid. ?ó?te i br?zowe diamenty s? najcz??ciej; niebieski, zielony i czerwony s? szczególnie najrzadszych i najbardziej warto?ciowe. ?ó?te i ró?owe diamenty s? najcz??ciej nabywane, cho? smakuje publiczne mog? ulec zmianie w przysz?o?ci. Ró?owy diament sprzeda?y otrzyma? zastrzyk z du?ego ró?owego diamentu pier?cie? noszony ?ó?te i br?zowe diamenty s? czasami okre?lane jako Champagne diamenty, a s? one mniej kosztowne ni? bia?ych diamentów. Champagne diamenty z wtórnym ró?owym kolorze s? bardzo popularne. Gdy spotykaj? si? te kamienie wy?wietlane pogrubion? ?wiat?o miga ró?u ich ogie?. Te kamienie s? dost?pne w gamie tonów musuj?cego szampana z lekkiego szampana fantazyjnych koniaku. Niezwykle blado ?ó?ty diament zostanie sklasyfikowana gdzie? w X do Z zakresu kolorów, co czyni go bli?ej low end bia?y diament ni? fantazyjny kolor. ?ó?te diamenty o wysokiej intensywno?ci, takie jak ?ywe i g??bokie, s? do?? rzadkie i do nich dro?sze. Naturalne fantazyjne ró?owe diamenty s? rzadkie i stanowi? zaledwie u?amek jednego procenta produkcji australijskiej kopalni Argyle. Ró?owe diamenty wydobywane w Indiach, Brazylii i Afryce s? zwykle ja?niejsze ni? intensywnie ró?owych diamentów Argyle. Te diamenty s? podzielone na pi?? kategorii przede wszystkim kolor: ró?owy, Purplish ró?owe br?zowo ró?owe, Orangey ró?u i ró?owego szampana. Ró?owe diamenty bez jakiegokolwiek zabarwienia wtórnym s? najrzadsze i najdro?sze ze wszystkich. , Jest te? na ?wiecie najwa?niejszym ?ród?em intensywnie kolorowe ró?owe diamenty, produkuj?c 95% ?wiatowych dostaw. Jednak tylko bardzo niewielka cz??? produkcji diamentów Argyle jest ró?owy kolor, w rzeczywisto?ci mniej ni? jedn? dziesi?t? 1 procent. S?awa ró?owych diamentów Argyle wzros?a w ci?gu ostatniej dekady. Kopalnia Argyle, równie? liderem w produkcji br?zowo diamentów, które wcze?niej by?y niepo??dane przez konsumentów, jako pierwsza wprowadzi okre?lenia “szampana” i “koniak” jako kampanii marketingowej, aby zach?ci? uznanie tych kamieni.Wydaje si?, ?e pracowa?, a br?zowe diamenty s? coraz dro?sze, poniewa? s? w??czone cz??ciej do bi?uterii. Dobrym cut daje fantazyjny diament swój blask i pomaga wydoby? najbardziej intensywny kolor mo?liwy. Bia?e diamenty s? ci?te w standardowy sposób, aby zmaksymalizowa? za?amania ?wiat?a. Jednak podczas ci?cia kolorowe diamenty, frez zwykle uwa?a wtr?ce? kamie?, który mo?e wzmocni? kolor diamentu. Aspekty i k?ty daj? równie? kolor diamentu, wi?c frez musi rozwa?y?, jaki kszta?t b?dzie wydoby? najlepszy kolor Gemstone u?ytkownika. Najlepsze ceny s? oferowane przez “bezpo?rednio z kopalni” hurtowników, kupców, którzy kupuj? albo surowego kamienia lub nowo ci?te diamenty bezpo?rednio ze ?ród?a. Nie wszystkie hurtownie b?d? sprzedawa? do prywatnych odbiorców, ale ci, którzy robi? ich klienci mog? zaoszcz?dzi? du?o pieni?dzy.

Wybór najlepszego Diamentowy pier?cionek zar?czynowy

GPESQU-76003

Gratulacje! Zdecydowa?e? si? zanurzy? i poprosi? ukochan? o r?k?. Zosta?a? oszcz?dzania przez wiele miesi?cy i jeste? gotowy, aby zdecydowa? si? na ringu. Ale w jaki sposób mo?na si? upewni?, ?e s? rzeczywi?cie coraz pier?cie?, który jest godny swojej przysz?ej panny m?odej? Oddychaj ?atwe – w tym artykule podamy Ci kilka prostych wskazówek dotycz?cych wyboru najlepszego pier?cionek zar?czynowy diament. Przede wszystkim wa?ne jest, aby upewni? si?, ?e traktuj? ten zakup takiego przedsi?wzi?cia jest. Pomy?l o tym; Pier?cie? ten zawsze b?dzie reprezentowa? pocz?tku swojego ?ycia razem, a chcesz go odzwierciedla? wag? tego. Maj?c to na uwadze powy?sze, nale?y upewni? si? najpierw zapisa? do?? pieni?dzy, by kupi? odpowiedni pier?cie?. Teraz nie jeste?my sugeruj?c pier?cie? kupisz musi rozbi? bank, jak wszyscy maj? ró?ne bud?ety. Co proponujemy jest jednak to, aby upewni? si?, ?e pieni?dze od?o?y? na bok, dzi?ki czemu nie s? zmuszane do otrzymania czego? mniej, ni? ty (i ona) chce OK, wi?c jeste? gotowy do rozpocz?cia patrz?c na pier?cienie. Co jest pierwsz? rzecz?, któr? nale?y przekroczy? swój umys?, kiedy rozpocz?? ten proces? Czas si? dzieje – je?li powiedzia? twój ukochany, wygrywasz nagrod?! Znaj?c swoje sympatie i antypatie, b?dzie dobrze przygotowany do rozpocz?cia zaw??enie du?ej ilo?ci opcji. Ona lubi ?ó?tego z?ota lub bia?ego z?ota? Czy ona tendencj? do noszenia bi?uterii g?o?no, czy te? wola?aby zani?one styl? Zwracaj?c uwag? na jej nawyków bi?uteri? w tygodniach i miesi?cach poprzedzaj?cych przygody pier?cienia, b?dziesz mia? lepszy pomys?, co szukasz Nast?pnym krokiem jest skorzysta? z pomocy swojej rodziny lub przyjació?. Teraz, to cz?sto mo?e by? delikatna sytuacja, gdy? jest to cz?sto trudne dla ludzi, aby utrzyma? w tajemnicy. Ale je?li jest jedna osoba A) zna j? bardzo dobrze i B) nie ma du?e usta, to jest osoba, z któr? trzeba mówi? do. B?d? one w stanie dostarczy? z wami kilka wskazówek, które nie mog?y by? uznane za Teraz przejd?my do samego pier?cienia. Nie masz w?tpliwo?ci s?ysza? o 4 C-tych brylantowym pier?cieniem (krój, kolor, jasno?? i karatowego), ale które C s?dzisz powinno by? twoim najwi?kszym problemem? Bez w?tpienia, jest to krój diamentu. Wybieraj?c odpowiedni krój dla jej stylu, b?dziemy mie? pewno??, ?e absolutnie kocha pier?cie?. Jak mo?esz to robi?? Wystarczy u?y? ?ywe wzrok oczu (lub pomocy lupy jubilera) w celu dok?adnego zbadania diament. Je?eli nó? zrobi? w?a?ciw? prac?, diament b?dzie odzwierciedla? i b?yszcz? z wielu punktów widzenia. Patrz?c na wielki diament, nigdy nie znajdzie matowy obszar Wreszcie, wa?ne jest równie?, aby wybra? w?a?ciw? kszta?cie diamentu dla swojej narzeczonej-to-be. Ponownie, trzeba mie? ca?kiem dobry pomys? swoich upodoba? (na podstawie uwag mo?e ona dokona?y lub obecne gusta bi?uteria).Nie wszystkie diamenty s? tworzone okr?g?e – mo?e ona preferuje owalne lub kwadratowe. Nale?y zwróci? szczególn? uwag? na ni? i ta opcja powinna by? widoczna! Wybór najlepszego diamentowy pier?cionek zar?czynowy dla kobiety w swoim ?yciu nie musi by? trudne. W rzeczywisto?ci, to wydaje si? wr?cz proste w porównaniu do nast?pnego kroku – popping pytanie! Niestety, nie mamy ?adnej pomocy tam na ciebie. Powodzenia i ?yczymy wszystkiego najlepszego w nadchodz?cych ?lub!

Cyrkonia bi?uteria – Tworzenie Sen

GPREMCZ80-96138

Wiele miejsc oferuje szeroki wybór bi?uterii sze?cienny cyrkonu. Te b?yskotliwe kamienie musuj?ce ??da? uwag? gdziekolwiek si? znajduj?. Ale to, co jest cyrkonia (CZ), a jak to jest wykonane? Cyrkonia to sztuczny kamie?. replikowa? oni ogie? i b?ysk doskona?ych diamentów, ale za u?amek kosztów. Umieszczony pod czystego z?ota lub srebra sterling ustawie?, sze?ciennych tlenku cyrkonu jest niemal nie do odró?nienia od prawdziwego diamentu. Tylko przeszkolony gemologists mo?na dostrzec ró?nic? mi?dzy tymi dwoma. Chocia? kryszta?y CZ by?y znane od 1937 roku, na pocz?tku kryszta?y by?y zbyt ma?e dla podejmowania bi?uterii. W 1970 roku naukowcy odkryli, w jaki sposób rozwija? wi?ksze kryszta?y w laboratorium. CZ jest utworzony przez ogrzewanie tlenku cyrkonu i tlenku itru w bardzo wysokich temperaturach (prawie 5000 stopni Celsjusza!). Mieszanin? nast?pnie och?adza si? bardzo powoli. Powoduje to pi?kne, bez skazy kryszta?ów niesamowite ognia i blasku. Inne sk?adniki s? dodawane równie? do produkcji ró?nych kolorach. Sch?odzone kryszta?y s? do?? du?e – zbyt du?a dla bi?uterii. Jeden du?y kryszta? pokroi? na mniejsze kawa?ki. Specjalnie wyszkoleni gemologists dalsze ci?cia i dopracowa? ka?dy kawa?ek kryszta?u. Nast?pnie wyci?? fasety pod ka?dym kamieniem. Te aspekty odbijaj? ?wiat?o, tworz?c ogie? i blask, które tak bardzo kochamy. Mniejsze cyrkonia s? przeznaczone sta? musuj?ce wisiorki, pier?cionki, kolczyki i wiele innych. S? one umieszczone na ustawienia, które maksymalizuj? ogie? ka?dego z nich. CZ bi?uteria jest popularny ze wzgl?du na niski koszt i niesamowite flash. To jest moja w?asna osobista opinia, ?e nie trzeba wyda? milion dolarów wygl?da? jak milion dolarów. Cyrkonia bi?uteria wykonana jest z odwo?aniami do wszystkich gustów i bud?etów. Kto mówi, ?e diament w najlepszym przyjacielem kobiety?Pewnie jaka? firma miliardów dolarów. Wi?c jestem tutaj, aby powiedzie?, CZ bi?uteria mo?e by? kobiet? w nowym najlepszym przyjacielem! Tak szcz??liwy zakupy, a obok tych wielkich odkry? na mnie. Sch?odzone kryszta?y s? do?? du?e – zbyt du?a dla bi?uterii. Jeden du?y kryszta? pokroi? na mniejsze kawa?ki. Specjalnie wyszkoleni gemologists dalsze ci?cia i dopracowa? ka?dy kawa?ek kryszta?u. Nast?pnie wyci?? fasety pod ka?dym kamieniem. Te aspekty odbijaj? ?wiat?o, tworz?c ogie? i blask, które tak bardzo kochamy. Mniejsze cyrkonia s? przeznaczone sta? musuj?ce wisiorki, pier?cionki, kolczyki i wiele innych. S? one umieszczone na ustawienia, które maksymalizuj? ogie? ka?dego z nich. CZ bi?uteria jest popularny ze wzgl?du na niski koszt i niesamowite flash. To jest moja w?asna osobista opinia, ?e nie trzeba wyda? milion dolarów wygl?da? jak milion dolarów. Cyrkonia bi?uteria wykonana jest z odwo?aniami do wszystkich gustów i bud?etów. CZ bi?uteria mo?e by? kobiet? w nowym najlepszym przyjacielem. Tak szcz??liwy zakupy, a obok tych wielkich odkry? na mnie!

bi?uteri?

STGAR-26048

Ka?dy n?ci pi?kna bi?uteria srebra, które nie tylko symbolizuje moc naszych bogatych staro?ytnych tradycji i dziedzictwa, które niesie on z dum? ale tak?e sprawiaj?, ?e czuli?my si? cz??ci?. To narracja starego historii Celt staro?ytnego europejskim przypomnie? ich wielko?? i dobrze rozwini?t? siebie. Je?eli jeste? mi?o?nikiem bi?uteri?, masz mo?liwo?? wiedzie? o ró?nych wzorów i wzorów stosowanych w tworzeniu pi?kne kolczyki, pier?cionki, wisiorki i bransoletki, które s? rozs?dne po??czenie historii staro?ytnej z nutk? nowoczesno?ci. Znany równie? jako bi?uteria Claddagh, celtyckie jewelries maj? ró?ne symbole i skomplikowany wzór, które czyni? je naprawd? nie z tego ?wiata. Krzy? celtycki bi?uteria, bi?uteria i claddagh Knot bi?uterii s? zaciskanie interesów fanów bi?uterii z ich ekskluzywnych wzorów i stylów. Dlatego; m??czyzn i kobiet w ka?dym wieku nosi? bi?uteri? z przyjemno?ci i rozkoszy. Tradycyjnie, celtyckie krzy?e wykonane s? w obfito?ci przez jubilerów, które zachowuj? swoje znaczenie, ?e Till. Historycznie rzecz bior?c, celtycki krzy? przynosi wi?ksze zrozumienie, m?dro?? i wytrzyma?o?? do czynienia prób i trudy ?ycia, podczas gdy; Celtic spirala oznacza wieczno?? i jest do?? popularny w?ród wierz?cych. Tak wi?c, s? to najbardziej podziwianych pozycje celtyckich elementów bi?uterii. Reprezentowanie prawdziw? mi?o?? i wiar? do siebie, Celtic pier?cienie s? najbardziej poszukiwane obr?czki te dni, gdy? oznaczaj? dozgonn? oddanie i przywi?zanie do siebie. Celtic bransoletki s? równie? popularn? form? bi?uterii, która niesie wielk? sztuk? zwan? w?z?ów, które symbolizuje wieczno??. Znajomi równie? wymienia? takie pier?cionki i bransoletki, aby pokaza? ich lojalno?? i wzajemne zaufanie. Szyi nosi i wisiorki s? modne forma bi?uteri?, która sta?a si? istotn? cz??ci? zbierania bi?uterii. Mo?na uzyska? projekty i wzory zgodnie z w?asnymi preferencjami, które obejmuj? spirale, s?ki, krzy?e, w??e i smoki niczego, która spe?nia Twoje potrzeby i zdefiniowa? ci? bardziej jako osob?.Prowadzenie g??bokie wiadomo?ci religijnych, to szyi nosi si? takie silne symbole wygl?daj? naprawd? eleganckie i wyszukane. Celtic bi?uteria jest wyj?tkowy i ró?ni linia bi?uterii, która ma ukryt? wiadomo?? wraz z ich zewn?trznym pi?knem. Podobnie jak jego skomplikowanej konstrukcji i strukturze, bi?uteri? rozprzestrzenia przes?anie mi?o?ci, prawdomówno?? i przywi?zanie do swoich bliskich. Tak wi?c, do tej pory, je?li nie masz szcz??cia sobie ten cenny klejnot, id? jeden, poniewa? jest to idealne po??czenie yesteryears i modernizmu. Wybierz powód, który najbardziej Wam odpowiada.

Celtic obr?czki i wi?zania w?z?a

GPPTUR-82031

Pocz?tki Celtów si?ga czasów prehistorycznych, kiedy pojawi? si? jako grupa lu?no knit plemion o wspólnej kulturze i j?zyku. Celtic osady rozci?ga?y si? od Turcji i na Ba?kanach w ca?ej Europie Zachodniej. Ale to by?o powstanie Cesarstwa Rzymskiego, które mog?yby narazi? na brak spójno?ci mi?dzy ró?nymi plemionami celtyckimi i b?dzie prowadzi? do ich przekroczenia, wydalony z ich terytoriów i pchn?? z powrotem do zachodnich peryferiach kontynentu. Cho? staro?ytni Celtowie rozkwit?y w ca?ej Europie, to w Irlandii, gdzie ich tradycje zosta?y najlepiej zachowanych. Jednym z aspektów tej kultury, które wci?? prze?ywa dzisiaj jest grafika i jest to najcz??ciej postrzegane w bi?uterii, takie jak Celtic pier?cienie ?lubne. Ich grafika by?a uwa?ana za bardzo symboliczne cz?sto s? oparte na naturze, u?ywaj?c zdj?? ptaków i zwierz?t i ryb. Celtowie wierzyli mocno w ??czno?ci wszelkiego ?ycia i produkowane znajome w?z?ów celtyckich, które s? przeplatane wzory bez pocz?tku i bez ko?ca. Chocia? by? mo?e prawdziwe znaczenie tych wzorów zosta?y utracone w ci?gu tysi?cleci, celtyckie wzory pozostaj? coraz bardziej popularne w naszym wspó?czesnym ?wiecie. The Claddagh jest tradycyjnym symbolem mi?o?ci i przyja?ni, a uwa?a si?, ?e pochodzi z Claddagh w Galway ju? w 16 wieku, od kiedy by?y noszone przez wielu jako obr?czk?, a jako symbol mi?o?ci. Konstrukcja sk?ada si? z Claddagh serce jako symbol mi?o?ci, korona jako symbol wierno?ci i lojalno?ci i r?k przedstawionych przyja??. Tradycja mówi, ?e je?li mówi si? do ciebie nale?y nosi? Claddagh na swojej lewej d?oni skierowan? do wewn?trz, ale je?li jeste? przywi?zany powinien by? noszony skierowane na zewn?trz z prawej strony. Celtyckie krzy?e, starsze od chrze?cija?stwa, mo?e symbolizowa? cztery czwarte ziemi i lub cztery elementy – Wind ziemi i ognia. S? równe zbrojne krzy?e, które s? zamkni?te lub wspierane przez ko?a. Po wprowadzeniu chrze?cija?stwa, sta?o si? bardziej powszechne, aby zobaczy? celtyckie krzy?e na szczycie piedesta?u dopasowania, co da?o mu bardziej wyd?u?ony wygl?d. Celtyckie krzy?e s? cz?sto noszone jako bi?uteria, takich jak pier?cienie lub ?a?cuchy na szyi. Geometryczne wzory maj? zawsze poczesne miejsce w Celtic kompozycji z logo marki, spirale, zwoje i pracy w?z?a. Wiele z tych wzorów mo?na zobaczy? rze?by kamienne zdobienia lub staro?ytnych r?kopisów i ksi??ek religijnych. Celtic spirale s? bardzo symboliczne z pojedyncz? spiral? powszechnie uwa?any oznacza? wzrostu i ekspansji kosmicznej energii. Podwójna spirala znale?? cz?sto skupione na kamiennych rze?b oznacza dualno?? i charakter i wi??e si? z motywami z innych kultur, takich jak symbol Ying Yang. Celtic Knot projekty robocze pozostaj? popularne dzisiaj i mo?e waha? si? od pojedynczych eleganckich wzorów do skomplikowanych w?z?ów przeplotem skomplikowanych wzorów. Cho? symbolika celtyckie wzory mog?y zosta? utracone, wiele wzorów pozostaj? popularne dzi? i cz?sto wida? wykorzystywane w projektowaniu bi?uterii, aw szczególno?ci Obr?czki celtyckich.

Cyrkonia i Moissanite

crystal-quartz-gemstone-silver-rings-30

Cyrkonia i Moissanite mamy tylko jedn? wspóln? cech?, s? one oba klejnoty. Oczywi?cie mog? one by? stosowane zarówno do ?adn? bi?uteri?, ale inne ni? ?e s? tylko oba klejnoty. Sze?ciennych cyrkoniami s? dobrymi sprzedawcami, je?li chodzi o rynku jubilerskim. S? do?? tanie w zakupie i s? one tak tanie w utrzymaniu. Przecie? nie chcesz kupi? bi?uteri?, a nast?pnie obejrze? go znikaj? po kilku miesi?cach. Cyrkonia i moissanite s? rzeczywi?cie do?? trudno dorwa?. Wielu jubilerów nie trudno nad??y? za popytem na tych klejnotów. Który mo?e by? dziwne, poniewa? s? na przeciwleg?ych ko?cach widma. Sze?ciennych cyrkoniami s? jak ju? wspomniano tanie w zakupie, natomiast Moissanite jest bardzo drogie w zakupie. Je?li chcesz i?? na ca?o?? i kupi? diamenty moissanite bi?uterii wtedy b?d? p?aci? du?o dla tej przyjemno?ci. Moissanite diamenty komplety bi?uterii s? tak trudno zdoby? samej bi?uterii jak Moissanite. Jednak te Moissanite diamenty s? najwi?ksze kawa?ki bi?uterii, które mo?na kupi?. Te Moissanite diamenty b?dzie mia? diamenty wokó? zewn?trznej i sam Moissanite b?dzie centrum sztuki. Wyobra?my sobie, ?e szczególn? wyraz czyjej? twarzy kiedy otwieraj? swój prezent, aby zobaczy? wspania?y Moissanite diamenty pier?cie?. Nie pozostaje nic innego lepiej da? komu? za ich szczególny dzie?. Mo?na uzyska? Moissanite diamenty pier?cionki zar?czynowe, obr?czki ?lubne, a nawet pier?cienie rocznicowe. Wi?c do tego ostatecznego specjaln? okazj? mo?na by? przygotowane i daj?c partnerowi wspania?y prezent niczym diamenty moissanite dzwoni? wiesz, ?e ten prezent b?dzie mile widziana przez odbiorc?. Cyrkonia te? maj? taki sam wp?yw na odbiorc?. Oni wygl?daj? bardzo ?adnie i cyrkonia mo?e by? równie? stosowany na pier?cionki i wisiorki. Je?li nie wiem zbyt wiele o klejnotach nast?pnie mo?na ?atwo pomyli? z cyrkoniami klejnot za klejnot diamentów. Ale mo?na zauwa?y? ró?nic?, kiedy czujesz ci??ar ka?dego z tych klejnotów. Cyrkonia jest 3 razy bardziej ci??sze klejnot diament, a to oznacza, ?e prawie ka?dy mo?e powiedzie?, ?e ró?nica mi?dzy cyrkonia i diament kiedy je trzyma?. Ale patrz?c na nich jest to prawie niemo?liwe, aby odró?ni?, je?li nie wiesz, czego szuka?.

Stwórz w?asn? obr?czk?

GPPAMCZ-88002

Znasz poszukiwaniu idealnego obr?czk?? Wiele osób sp?dza wiele godzin na zakupy idealnego obr?czk? tylko do ko?ca si? bardzo zniech?cony. Cz?sto nie mog? znale?? pier?cie? chc? lub je?li mo?na to w ich przedziale cenowym. Najprostszym rozwi?zaniem tego dylematu jest stworzy? w?asny pier?cie? weding. Obr?czki s? bardzo wa?ne dla pary, którzy podj?li ten krok i postanowi? sp?dzi? reszt? ?ycia razem. Obr?czka jest zewn?trzn? fizyczne symbolem tej umowy lub pakt, ?e para zosta?a wykonana ze sob?. Pier?cie? jest symbolem ?lubów para podj??a. Poniewa? jest zewn?trznym symbolem ma??e?stwa, to jest bardzo wa?ne, aby wybra? obr?czk? uwa?nie i znale?? dok?adnie to, co chcesz. Dlatego tworzenie w?asnych obr?czka jest cz?sto najlepszym rozwi?zaniem. To jest ?atwe, mo?na zaoszcz?dzi? du?o pieni?dzy i b?dziesz mie? unikalny symbol, ?e dwaj z was dzieli?. Ten artyku? b?dzie lista niektórych z najwa?niejszych powodów, nale?y rozwa?y? uzyskanie niestandardowych pier?cie? ?lubny zamiast kupowa? pier?cie? akcji ze sklepu. Wykonane na zamówienie obr?czki s? unikatowe To prawda projektuj?c w?asny pier?cie? z profesjonalnym projektantem pier?cienia mo?na upewni? si?, ?e pier?cienie s? unikalne. W rzeczywisto?ci b?dzie tylko dwóch ludzi na ?wiecie maj? dok?adnie ten pier?cie? i ?e dok?adny projekt. Co lepsze symbol swojej mi?o?ci, aby pokaza? to ?wiat maj?c swój w?asny niepowtarzalny obr?czk?. Uwierz mi, ?e chwali pier?cionek gdziekolwiek jeste?. Ludzie cz?sto s? zaskoczeni, ?e mo?na nawet tworzy? w?asne pier?cienie i mi?o?ci niepowtarzalno?? wzorów. Wykonane na zamówienie obr?czki s? personalizowane Tworz?c w?asn? obr?czk? mo?na dostosowa? projekt do swoich upodoba?, a nawet zawiera? tajne symbole lub wiadomo?ci do siebie. Je?li masz ulubionego stylu pier?cienia lub artystycznym stylu, kolorów i innych rzeczy, które chcesz umie?ci? w projekcie jubiler ch?tnie skonsultowa? si? z Tob? i pomo?e w??czy? projekt do swojego pier?cienia. Na przyk?ad wiele osób naprawd? kocham g??bok? symbolik? Celtic pracy w?z?ów, poniewa? jest to w?ze? zwi?zany z jednego kawa?ka liny i to nigdy si? nie ko?czy to ci?g?a knot, który dzia?a zawsze. Wielu ludzi naprawd? kocham t? symbolik? i uwielbiam nosi? klient wykonane unikaln? obr?czk?, która ma tego typu symboli w nich. Przynosi du?? wag? do ringu. Wzajemne porozumienie Dokonuj?c swoj? obr?czk? mo?na doj?? do porozumienia w sprawie wspólnego projektu i jest to do?wiadczenie, ?e zawsze b?dziesz dzieli? ze sob?. Kiedy usi?dziesz z projektantem mo?na zarówno dzieli? si? swoimi pomys?ami i otwarcie mówi? o znaczeniu pier?cienia dla ka?dego z was. Nast?pnie projektant mo?e pracowa? z tych pomys?ów i Pa?stwa sugestie i stworzy? co?, co b?dzie uciele?nieniem wszystkich tych rzeczy. Jest cudownie nosi? pier?cie?, który zosta? utworzony ze wspólnego do?wiadczenia oboje mieli?my i nie tylko jaki? czas, ?e pier?cie? projektant posiada ?adnego znaczenia ani ?adnego do?wiadczenia ani znaczenia za nim. Cena To jest najlepsza cz??? dla wielu ludzi po prostu si? ?eni. Projektuj?c w?asny pier?cie? jeste? zwykle obni?enie kosztów pier?cieni. Widzisz wi?kszo?? pier?cienie s? tworzone przez jakiego? znanego projektanta obr?czki, a cena bazuje na popularno?ci projektanta. Jednak przeci?tny cz?owiek nie ma poj?cia, kim s? ci znani projektanci obr?czki s? w ka?dym razie. Wi?c nawet je?li sp?dzasz du?o pieni?dzy na obr?czk? przez znanego artysty s? szanse wi?kszo?? ludzi nie ma poj?cia. Jednak dokonuj?c w?asnego pier?cie? nie ma etykiety projektant lub nazwa za nim, a zatem koszty s? cz?sto o po?ow? lub nawet wi?cej! Nie tylko, ?e s? szanse, ?e wi?kszo?? ludzi nie ma poj?cia, kim jest projektant pewnego pier?cienia b?d? na pewno zauwa?y masz unikalny jedyny w swoim rodzaju pier?cienia! Moja ?ona i ja zdecydowali?my si? na niestandardowe zaprojektowane zar?czynowy i ?lub zestaw dzwonka, kiedy byli?my zar?czeni. Nie tylko, ?e mieli?my projektant pracy z nami, aby w??czy? do niego uczucie obr?czk? do projektu stajennych lub pier?cie? m??czyzn równie?. Tak teraz wygl?daj? jak doskona?y pasuj?c? par? pier?cieni! Wystarczy pomy?le? zaoszcz?dzili?my ponad 65% kupuj?c ten sposób w tym samym czasie, ko?cz?c na unikalnych pier?cieni. Naprawd? nie mo?na pomyli? si? w projektowaniu swoj? obr?czk?.

Diament Alternatywne Obr?czki -Brilliance w przyst?pnej cenie

STCBROQ-1129

Dla diamentowych pier?cieni zar?czynowych alternatyw?, moissanite jest doskona?ym wyborem. Otrzymasz ol?niewaj?cy blask, który przyci?ga uwag? na ringu w znacznie bardziej przyst?pnej cenie, ?e prawdziwy diament. Po wybraniu platyny jako metalu pier?cienia, masz wspania?e alternatywne diamentowe pier?cionki zar?czynowe, ?e ka?da kobieta by?aby zachwycona nosi?. Platynowe pier?cienie Moissanite zar?czynowy s? bardzo popularne. Chocia? platyna jest dro?sza ni? z?oto lub srebro w pier?cieniach, ma trwa?o??, ?e inne metale nie maj?. Ten wybór w diamentowe pier?cionki zar?czynowe alternatyw? oferuje wyborów w pier?cienie, które mo?na nosi? na ka?d? okazj?. Je?li pracujesz w ?rodowisku, które nie nadaje si? do noszenia z?ota lub srebra, poniewa? mo?e on ulec zarysowaniu lub nadszarpni?ta, a platyna jest doskona?? alternatyw?. Zamiast korzysta? z cyrkoniami w pier?cionki zar?czynowe, wiele par patrzysz Moissanite jako kamienia z wyboru w diamentowe pier?cionki zar?czynowe alternatywnych. To dlatego, ?e Moissanite jest laboratorium stworzy? imitacj? diamentu. To naturalnie wyst?puje w przyrodzie, a jego nazwa naukowa jest w?glik krzemu, ale wyst?puje w bardzo ma?ych ilo?ciach. To jest tylko nieznacznie mniejsza ni? diamentu na skali twardo?ci Mohsa, jest 9,4 w porównaniu z diamentu w temperaturze 10. Do ostatecznego alternatywnych diamentowych pier?cionków zar?czynowych, spojrze? na to, co platyny Moissanite pier?cionki zar?czynowe maj? do zaoferowania. Twardo?? i wytrzyma?o?? na Moissanite kamienia, w po??czeniu z trwa?o?ci? platyny jest znacz?ca kombinacji. Kolor srebrny z platyn? daje wygl?d bia?ego z?ota i dobrze komponuje si? z dowolnym stroju. Z tych pier?cieni, mo?na równie? zaoszcz?dzi? pieni?dze, które b?d? potrzebne pó?niej planowa? swój ?lub lub zakup nowego domu. Posiadanie Moissanite pier?cionek zar?czynowy oznacza równie?, ?e mo?na mie? znacznie wi?kszy kamie? w swoim pier?cieniu ni? gdyby? zdecydowa? si? na tradycyjnym diament. W diamentowych pier?cieni zar?czynowych alternatyw?, Moissanite równie? wygl?da boski, gdy masz kilka kamieni w otoczeniu Chanel. Moissanite faktycznie wyprzedza diamentów, je?li chodzi o blask, cho? nie ma takiej samej jasno?ci. Jubilerzy musz? walczy?, aby odró?ni? diamentów i Moissanite. Musz? mie? mikroskopu wysokiej mocy, aby odró?ni?. To czyni go idealnym wyborem dla alternatywnych diamentowe pier?cionki zar?czynowe. Je?li wybierzesz ten kamie? na pier?cionek zar?czynowy, to trzeba powiedzie? narzeczonego, ?e jest to alternatywa diament pier?cionek zar?czynowy, na wszelki wypadek postanawia zabra? go do jubilera, aby to po ekspertyzie.

Bransoletki Charm

GPRIRU7.5-34084

Przez wieki, amulety zosta?y wykorzystane jako medium dla przes?dów religijnych i mody. Staro?ytni Egipcjanie po raz pierwszy u?yty amulety urok zyska? przychylno?? bogów i uzyska? przej?cie do ?mierci. Pó?niej, amulety by?y wykorzystywane do odp?dzania z?ych si?, a tak?e by?y wykorzystywane przeklina? wrogów. By?o to w epoce wiktoria?skiej, która czaruje wyros?a z ich tradycyjnym obrazem duchowych i zabobonnych obiektów. Queen Victoria Anglii zacz?? nosi? bransoletki Charm jako modny i zacz?? tendencj?, która przetrwa?a przez wieki. Mówi si?, ?e królowa Wiktoria nosi? bransoletk? ma?ych medaliony, które zawiera?y fotografie swojej rodziny. Do tego okresu w historii, bi?uteria cechowa? niepor?czne ozdoby ze z?ota, srebra, diamentów i rzadkich klejnotów. Jednak osobliwy urok bransoletki zrewolucjonizowa? koncepcj? bi?uterii z ich delikatne i artystycznego wygl?du. Charm bransoletki otrzyma? nag?e o?ywienie w okresie I wojny ?wiatowej. ?o?nierze w drodze do domu odebra? uroku bransoletki dla swoich bliskich, jako pami?tki z ziem ich odwiedzi?. Wojny dobieg?a ko?ca, ale poj?cie uroku bransoletki kontynuowane. Dzi?, uroku bransoletki s? bardzo popularne, zw?aszcza w?ród dziewcz?t w ich nastolatków. Nie s? one ograniczone d?u?ej do górnych warstw spo?ecze?stwa, jak to mia?o miejsce wcze?niej. Charm bransoletki s? w ró?nych kszta?tach i rozmiarach i mog? by? noszone jako bi?uteria dorywczo lub formalnych okazjach, w zale?no?ci od ich stylu. Charm bransoletki zawiera? wszystko, od zwierz?t i kwiatów do znaków zodiaku i birthstones, co czyni je doskona?ym element prezent na ka?d? okazj?. W wi?kszo?ci przypadków, amulety s? ?atwo wymienialne na bransolecie, wi?c mo?na dopasowa? swój nastrój lub specjaln? okazj?. Dzi?ki swojej niezwyk?ej i delikatnego wygl?du, skomplikowanych pi?kna i magiczna aura, urok bransoletki na pewno wype?ni? nich ?ycia w dobrym stylu i podniecenia.

Zbieranie Vintage Bi?uteria

mult-color-semi-precious-gemstone-silver-pendants-611

odzwierciedla trendy dawnych czasach, a projekty s? bardziej pod wp?ywem rodzaju noszonej odzie?y i materia?u u?ytego w tym czasie. Za ka?dym kawa?kiem rocznika bi?uterii, jest historia. Podczas zabytkowych terminach bi?uterii ju? w epoce wiktoria?skiej (1832-1901), literatura twierdzi, ?e “antyczne” rocznika bi?uterii mo?na uzna? ?adnej bi?uterii kostium, który powsta? oko?o 1910 roku. Wi?kszo?? literatury czytamy mówi nam bi?uterii wykonany oko?o roku 1910 i 1960 jest obecnie uwa?any za “vintage. Ka?dy kawa?ek rocznika bi?uterii to inwestycja w sobie. Bi?uteria zbieraj?cy jest hobby. Niektóre kobiety lubi? nosi? go i / lub wy?wietla? je. Jestem zafascynowany pi?knem, jako?ci? i inexpensiveness rocznika bi?uterii mo?e zaoferowa?. Jak moje w?asne upodobania zbieraj?ce si? zmienia?, moja znajomo?? historii rocznika bi?uterii stale ro?nie. Mam nadziej?, aby doda? wiele nowych elementów do w?asnej kolekcji. Kupujemy rocznika bi?uterii z tych samych powodów, jak teraz, gdy zosta? po raz pierwszy, to niedrogie i wspania?y. Wielu kolekcjonerów dzi? rozwa?y? ich rocznika i antyczne bi?uteria inwestycja, a statystyki pokazuj?, ?e jest. Je?li masz zbiór rocznika bi?uterii, wiedzie?, gdzie le?y interes. Mo?e chcesz tylko umie?ci? go na wy?wietlaczu lub Twoja przyjemno?? jest nosi? kawa?ek, wybór nale?y do Ciebie. Jednak?e, je?li jeste? zainteresowany tylko w zbieraniu rocznika bi?uterii do ponownej sprzeda?y lub jako inwestycj?, warto kopa? znacznie g??biej i zrobi? swoj? prac? domow? przed rozpocz?ciem zakupem. Czy chcesz go nosi?, zebra? je, wy?wietla? go odsprzeda? go ogromna rocznika bi?uterii czeka na Ciebie w formie szwedzkiego sto?u.